jar kotha 2mar suker somoi mone pore,janbe 2mi tak valobasho R jr kota 2mar dukher somoi mone pore janbe se 2mak valobashe.