Jonmo hoy 1bar Moron hoy 1bar Valobasha hoy 1bar Mon vange 1bar Jodi sob kichu hoy 1bar, Tobe "AMI" kno miss kori tomay bar bar.. Why....??