Kichu kotha omolin, Kichu betha simahin, Na huk dekha kuno din, Tobu- o smsbd te bondhu chirodin.