Shopno Ami Dilam 2my, Ghum ke Sajate. Asa ami dilam 2my,,, Valobasate suk Ami Dilam 2my, Dukkho Vulate . R joton kore sms Dilam Bondhu Banate.