Ak rash rather miti miti thara. Ek mu2 josnar alo,ek cimti akasher nil. Sathe dilam ek2 jhoro hawa. GOOD NIGHT...........