Dake tomai vorer batas, Dake vorer pakhi. Takiye dekho sokal holo, kholo 2ti ankhi. Dorja khule takiye dekho. Furie gechhe rat , SUPROVAT