Ebar mago biday tabe,Aasche bachar aabar habe,Sabai ke maa rakhis sukhe, Bijaya hok mistimukhe