*"Sokal"* *"Sajhe"* *"Nodir"* *"Majhe"* *"Tule"* *"Dilam"* *"Pal"* *"Amar"* *"Priyo* *"Bondhu* *Tomay"* *Janai"* *"Shuvo"* *"shokal"*