Copy Sms

  • Ekti nikoj shongbad..! Pabnamental hospital theke ekti pagol hariye gese.ethomodhe Jana gese pagol ti ekhon amar sms portece.

  • Whatsapp
Powered by Blogger.