Copy Sms

  • Akas jure meger khela,2Noyne sopno mela,nodir buke cader caya, dristi jure obak maya,bristi hoye sopno jore, bondu 2may mone pore...

  • Whatsapp
Powered by Blogger.