Copy Sms

  • Bondhu 2mi kar? Veba dekho 1bar,Kar 7a miso, 1baro ki vabco? 2my pabe se, Ekhono payni j , Ekhon peyche j, Onner hoba Na to se?

  • Whatsapp
Powered by Blogger.