Copy Sms

  • Jodi shopno hotam tahole tumar gume uki martam,jodi akash hotam tahole tumake briste ditam r jodi mon hotam tahole tumar maze boso-bas kortam.

  • Whatsapp
Powered by Blogger.