Copy Sms

  • Jonk jola govir raT.Kota boli cadr saT.Cad k boli cupti kore,jabi 2i JANr gore?Giya 2i bolbi tare.Tar kota kuv mone pore

  • Whatsapp
Powered by Blogger.