Copy Sms

  • "Dustomi noy really" "Faijlami noy seriously" "Doka noy sotti" "History noy bastob" "Onno kaw k noy" "Sudhu 2mak bolchi" "I MISS YOU"

  • Whatsapp
Powered by Blogger.