Copy Sms

  • Bidhi Tumi Toh Sob E Jano. Jano Moner Kotha. Ajo Toh Pelam Na Amar Bam Pajorer Dekha. Je Amay Valobashe Pase Thakbe Sarati Khon. Je Amay Valobashe Ranggiya Dibe Amar Vhubon. Bolo Na Bidhi Tar Dekha Pate Ar Koto Khon.

  • Whatsapp
Powered by Blogger.