Copy Sms

  • Fuler shurovi, shada megh, Akasher nilima, Hemal hawa, Nodir kolotan, Kisu oviman, Valolaga aro onek kisur tane, Din katuk hashi ar gane....

  • Whatsapp
Powered by Blogger.