Copy Sms

  • jibone kokhono 2to jinisnosto korte nei.... 1.hridoy2. somporkho hridoy nostohole manush 1bare morejai, r somporkho nosto holemanush tile tile more.

  • Whatsapp
Powered by Blogger.