Copy Sms

  • "Sokal"ta"shuvo"hok "Dupur"ta"alokito"hok "Bikal"ta mukhorito hok R"Ratri"ta"shantimoy"hok $"SHUVO SOKAL"$

  • Whatsapp
Powered by Blogger.