Copy Sms

  • Nijum rate 1la pase chand, niye 1 tara,ki j kore tokhon jokhon ghumiye sobai sara.Ami boli: tara 2i koris akhn ki? Tarable: amar bondhur......swopno saja6...Tar sathe SUBHORATRI

  • Whatsapp
Powered by Blogger.