Copy Sms

  • Sokal gelo,Dupur gelo. Vikal sese,Sondha gelo.. Ekon GOBIR RATRI.. Bondhu BIDAY JANAI. Janai SHUVO- RATRI.. Gobir GHUME,SHOPNO loke. Hoy jeno MISTIY.. Notun PROVATE er SONNIKOTE. Janai SHUVO-RATRI..

  • Whatsapp
Powered by Blogger.