Copy Sms

  • Vola jai Na Sriti, Badha jai Na Somoy...! Jana jai Na Vobisshot, kena jai Na Mon...! Paowa jai Na Otit, Hariye jai Na "shit-er" konkone thanda. C00l, c00l, shitkal.. . . .

  • Whatsapp
Powered by Blogger.