Copy Sms

  • Karim:Boloto kara ahammok & hadaram? Rahim:Kara ? Karim: Jara funsky.tk site e regular ashe na tara ! Rahim: R jara wapmaster kinto funsky.tk k partner banai na tarai toh ! Karim: hm !

  • Whatsapp
Powered by Blogger.